Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

II- 1. HÀNH TRÌNH (Post ngày 26-4-2012)


1- Từ Trường An đến Ngọc Môn Quan

a/ Trường An - Tần Châu - Lạn Châu - Lương Châu (post ngày25 April 2012) [Cam Châu (Trương Dịch) – Túc Châu (Tửu Tuyền)]

2- TỪ HA MẬT ĐẾN VƯỢT DÃY THIÊN SƠN 


1- Y Ngô / 2- Cao Xương (Thổ-lỗ-phồn)

Truy cập